Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa zasady płatności za usługi na stronie internetowej GoMobi.pl (zwany dalej Sprzedawcą Usług) w szczególności dostęp do „Bazy agencji” oraz dostęp do bazy „Ofert pracy”.
2. Administratorem/Sprzedawcą usług jest GoMobi.pl z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-342), przy ul. Topiel 23, NIP: 5441419831, REGON: 142710059.
3. Zamawiający/Użytkownik to osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług GoMobi.pl dostępnych poprzez stronę http://gomobi.pl/.

II. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI ORAZ PŁATNOŚCI

1. Dodanie wizytówki firmowej do „Bazy agencji”/dostęp do „Bazy agencji” oraz dodanie „Oferty pracy”/dostęp do „Ofert pracy” następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronie GoMobi.pl (http://gomobi.pl/).
2. Ceny za poszczególne usługi dostępne są na stronie http://gomobi.pl/reklama/.
3. Za produkty dostępne przez stronę GoMobi.pl (http://gomobi.pl/) możliwe jest zapłacenie przelewem online poprzez system płatności PayU.
4. Sposób płatności określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności online, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://static.payu.com/sites/terms/files/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf.
5. Płatność dokonywana jest poprzez konto Zamawiającego utworzone przy składaniu formularza zgłoszeniowego.
6. Termin na dokonanie płatności rozpoczyna się z momentem przesłania Zamawiającemu przez GoMobi.pl e-mailem potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
7. O potwierdzeniu dokonania płatności Zamawiający zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail.
8. W przypadku nieuiszczenia opłaty zgodnie z pkt. II.3. Regulaminu, zamówienie zostaje anulowane.

III. ODSTĄPIENIE

1. Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres gomobi@gomobi.pl w terminie 14 dni.
2. W treści oświadczenia należy podać dane Zamawiającego oraz podać numer rachunku bankowego, na jaki mają zostać zwrócone środki.
3. Zwrot środków nastąpi w terminie 14 dni.

IV. REKLAMACJE

1. Sprzedawca usług nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Zamawiającego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zgłoszeniowym.
2. Sprzedawca usług nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU.
3. Reklamacje do prawidłowości działania systemu płatniczego PayU należy zgłaszać zgodnie z pkt II.4. Regulaminu.
4. Reklamacje co do nieprawidłowego działania systemu zgłoszeń lub inne kwestie związane ze świadczeniem usługi, należy przesłać do GoMobi.pl na adres e-mail gomobi@gomobi.pl, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Reklamacja powinna zawierać dane Zamawiającego podane przy przesyłaniu zgłoszenia, datę przesłania zgłoszenia oraz treść reklamacji.
6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Zamawiającemu e-mailem na adres, z którego przesłano reklamację, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem sprzedaży usług dostępnych na stronie internetowej GoMobi.pl.
2. Sprzedawca usług dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie usług, o których mowa w pkt. II.1.
3. Sprzedawca usług zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o ile nie są one niekorzystne dla zamawiającego.

4. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest GoMobi.pl. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze sprawną realizacją usługi, w tym z rozliczeniem płatności. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do nich oraz do ich poprawiania.

5. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są PayU, w celu świadczenia usługi systemu płatności PayU, a także w celu wypełnienia przez PayU S.A. obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Przekazanie danych osobowych dotyczy danych niezbędnych do świadczenia usługi PayU oraz realizacji obowiązków związanych ze świadczeniem usługi PayU. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez GoMobi.pl PayU S.A., administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest także PayU S.A.

Blogi

X